ΕΥΔΑΠ Νήσων Α.Ε.

Τον Ιούλιο του 2011 συστήθηκε η Εταιρεία «ΕΥΔΑΠ Νήσων Α.Ε.» στης οποίας το μετοχικό κεφάλαιο συμμετέχει η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. με ποσοστό 100%. Σκοπός της Εταιρείας είναι η παροχή υπηρεσιών ύδρευσης, αποχέτευσης καθώς και ένα πλήθος δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τα παραπάνω, στη νησιωτική Ελληνική Επικράτεια.

Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι η εκμετάλλευση της τεχνογνωσίας της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. και η παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης στα Ελληνικά νησιά.

Τον Ιανουάριο του 2013, με τροπολογία που πέρασε στη Βουλή δημιουργήθηκε το νομικό πλαίσιο, σύμφωνα με το οποίο μπορεί να ανατίθεται, στην ΕΥΔΑΠ ή σε θυγατρικές της, η εκπόνηση ή ανάθεση μελετών για την κατασκευή έργων συναφών με τη δραστηριότητα της εταιρείας καθώς και η ανάθεση και διοίκηση εκτέλεσης των έργων αυτών σε νησιωτικές περιοχές. Η ΕΥΔΑΠ Νήσων Α.Ε. βρίσκεται στην τελική φάση ολοκλήρωσης του πρώτου σταδίου ανάπτυξης της, που αφορά την αναλυτική έρευνα και τον καθορισμό αναγκών της αγοράς, στην οποία θα δραστηριοποιηθεί και στη διερεύνηση και τον καθορισμό των λύσεων που θα προτείνει στους πελάτες της.

Ενδεικτικά, αναφέρονται οι παρακάτω δράσεις στις οποίες έχεις δραστηριοποιηθεί η ΕΥΔΑΠ Νήσων:

  • Ο Δήμος Νάξου ζήτησε συμβουλευτική υποστήριξη για θέματα εξυγίανσης των Η/Μ, του ταχυδιυλιστηρίου, καθώς και τρόπο βελτίωσης της ποιότητας των νερών στις λιμνοδεξαμενές του νησιού.
  • Ο Δήμος Χίου ζήτησε προσφορά για καθαρισμό αντλιοστασίων και τμημάτων αγωγών αποχέτευσης. Επίσης βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης η μελέτη για τον καθορισμό τιμολογιακής πολιτικής, διαχειριστικό σχέδιο, κανονισμός λειτουργίας ύδρευσης και αποχέτευσης κ.λ.π.
  • Για το Δήμο Σικίνου έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση για μελέτες δύο ΒΙ.ΚΑ, καθώς και δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, σύμφωνα με προσφορά που έχει υποβάλλει η ΕΥΔΑΠ Νήσων.

Tον Μάρτιο του 2013 η «ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ» Α.Ε. προχώρησε σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά 30.000 ευρώ ενώ στις 7 Φεβρουαρίου 2014 στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της «ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ» Α.Ε. επικυρώθηκε και νέα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά 150.000,00 ευρώ. Επίσης στην προαναφερόμενη Έκτακτη Γενική Συνέλευση, αντικαταστάθηκε το μέλος του Δ.Σ. και Γενικός Διευθυντής της «ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ» Α.Ε. κ. Λεωνίδας Καϊρης από τον κ. Πέτρο Ματσούκη.


  • Οικονομικές καταστάσεις 2018

  • Οικονομικές καταστάσεις 2017

  • Οικονομικές καταστάσεις 2016

  • Οικονομικές καταστάσεις 2015

  • Ισολογισμός 2014

  • Ισολογισμός 2013